Pkk İhbar Hattı Alo 140

0
63

Türkiye’de terör örgütlerini ihbar etmek için yeni bir hat kuruldu. Bu hat üzerinden gelen tüm ihbarlar değerlendirilecek. Ülkemizde son günlerde yaşanan ve artış gösteren terör olayları yüzünden, Pkk İhbar Hattı devreye alındı. İhbarlar 140 numarası aranarak yapılabilecek. Terör ihbar edenlere para ödülü verileceği duyruldu.

Teröristi ihbar edene ödül var!

Terörü ihbar edene Resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre para ödülü verileceği açıklandı. 200.000 TL yi geçmeyecek olan para ödülü, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenip ilan edilecek. Ödül sadece talep edilenlere verilecek. İhbarı yapan kişinin kimlik bilgileri kesinlikle açıklanmayacak.

Resmi Gazetede Yayınlanan Bazı Önemli Noktalar

Bu Yönetmeliğin amacı, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasında etkinliği artırmak için, işlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para ödülünün miktar, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Yönetmelikte geçen ibarelerden;

a) Ödül Komisyonu: İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının belirleyeceği üyelerden oluşan komisyonu,

b) Yardımcı olan: 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanları veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenleri, ifade eder.

Para Ödülü İçin;

1) Bu Yönetmeliğe göre para ödülü verilebilmesi için;
a) Aydınlatılmasına yardımcı olunan suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,
b) Verilen bilginin, suçun aydınlatılması veya failin belirlenmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,
c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması, gerekir.

2) Ödüllendirme, Ödül Komisyonu tarafından tespit ve ilan edilen ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç ve failler hakkında yapılır.

3) Suçun aydınlatılmasına yönelik bilgilerin ödüllendirmede değerlendirilebilmesi için, daha önce terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personel tarafından temin edilmemiş olması gerekir.

4) Ödüllendirme için, ödüllendirilecek kişinin talebi şarttır. Bu talepler, yardımcı olanın başvurusunu alan kurumlarca tutanağa bağlandıktan sonra il emniyet müdürlüklerine gönderilir.

5) Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Para Ödülü Miktarı;

1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı; sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya ihbar edilecek fail dikkate alınarak Ödül Komisyonu tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ancak bu miktar 200 bin Türk lirasını geçemez. Suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya aydınlatılacak suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak, 4 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 20 katına kadar artırılabilir. Bu fıkradaki parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

2) Bir şahıs, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.

Ödeme Zamanı ve Ödeme Türü;

1) Ödeme zamanı ve şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir. (Maddelerin Devamınave Ayrıntılara Resmi Gazete Üzerinden Ulaşabilirsiniz)

Soru Sor!