Anasayfa / Askeri Haberler / TSK’dan Ayrılan Pilotların Yeniden Alım Şartları

TSK’dan Ayrılan Pilotların Yeniden Alım Şartları

MSB, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış pilotları yeniden alacak

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDEN

AYRILMIŞ KAPTANLARIN TEKRAR İSTİHDAMI

MÜRACAAT REHBERİ

DİKKAT!

BU REHBERİ OKUMADAN MÜRACAAT İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu rehberde yer alan kaideler, rehberin yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı uzuvları kararları ile Ulusal Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları ihtiyaç duyulan kıldığı takdirde değiştirilebilir.

Bu vaziyet, müracaat sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu evvelce kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Ulusal Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

Yukarıda belirlenen takvim ilk başvurular için uygulanacaktır. Müteakip dönemlerde yapılacak başvurular, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına göre bu rehberdeki asallara uygun olarak yine değerlendirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, müracaat rehberinde ve faaliyet takviminde farklık yapma hakkını gizli meblağ.

2.MÜRACAAT İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
 2. Rastgele bir nedenle Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılan veya ilişiği kesilen kaptan subay olmak,

C.T-41, SF-260 veya KT-1T uçak öğretmeni olarak müracaat edecek kaptanlar için müracaat tarihi bakımından düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 49 yaşını doldurmamış olmak (Ör: 17 Ağustos 1967 doğumlu olan 17 Ağustos 2016 tarihinde 49 yaşını doldurmuş olmaktadır.)

Ç. Diğer uçak tipi (T-41, SF-260 ve KT-1T uçakları hariç ) kaptanlar için;

(1)01-23 Eylül 2016 tarihleri arası müracaatta bulunacak adaylar için en son uçtuğu uçak tipinde 01 Ocak 2012 tarihinden sonra harbe hazır olarak uçmuş olmak ve müracaat tarihi bakımından düzeltilmemiş. Nüfus kaydına göre 45 yaşını doldurmamış olmak (Ör: 17 Ağustos 1971 doğumlu olan 17 Ağustos 2016 tarihinde 45 yaşını doldurmuş olmaktadır.),

(2)23 Eylül 2016 tarihinden sonra yapılacak müracaatlar için müracaat tarihi bakımından en son uçtuğu uçak tipinde en geç 55 ay önce harbe hazır olarak uçmuş olmak ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 45 yaşını doldurmamış olmak,

 1. Cezaları ertelenmiş, tercih yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel veyahut özel bağışlama yasaları kapsamına girmiş veya haklarında kararın izah etmesinin geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin müessese ve uzuvlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan şahitlik, yalan yere yemin, suç yalan, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak. Fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya haysiyet ve itibar kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, buyruğa itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç. Fesat ve başkaldırı suçlarından, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Yasasının 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 2. Ülkemizce, Kabine kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş, FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşlerinin rastgele bir bağlantısı veya iltisaklı bulunmamak,
 3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 4. Yapılacak “Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması” neticesinde uygun bulunmak,

Ğ. TSK Sıhhat Becerisi Yönetmeliğinde belirtilen “Uçucu personelin sıhhat becerilerine” sahip olmak.

NOT: Yabancı tebaalı kişilerle izdivaç edenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen asallar dâhilinde. Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen müddet içerisinde çeşitli nedenlerle Türk yurttaşlığını kaybedenlerin veya Türk yurttaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

3.LEGAL TERTİP ETMELER:

 1. Hava Kuvvetleri komutanının önerisi Ulusal Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek TSK’da muvazzaf subay olarak görevlendirilenlerin dışarda geçirdikleri süreler rütbe bekleme sürelerinden sayılacaktır.
 2. Malullük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört sene görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, naspedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dâhil olmak üzere hiçbir hakkından faydalanamazlar.
 3. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu dâhilinde görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir.

Ç. Emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi koşulunu yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başka bir koşul aranmaksızın haklarında toptan ödeme kararları uygulanır.

 1. Aylıkları kesilenlerin sigortalarının bittiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek alakalı sosyal güvenlik yasalarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması sebebiyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

4.BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

 1. Başvurular aşağıda belirtilen arzuhal örneğine göre doldurularak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına gönderilecektir.
 2. İlk müracaatlar 1-23 Eylül 2016 tarihleri arasında arzuhal ile yapılacaktır. Müteakip dönemde de arzuhal ile müracaat yapılabilecektir. Tüm müracaatlar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının öncelik ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
 3. Müracaatta bulunan adaylara, arzuhallerinde belirttikleri iletişim vasıtaları ile geri dönüş yapılacaktır. Bu yüzden telefon, elektronik posta vb. bilgilerin doğru aktüel ve erişilebilir olması ehemmiyet arz etmektedir. İlave olarak erişilebilecek bir yakın bilgisinin verilmesi adayların yararına olacaktır.

5.SEÇİM EVRELERİ:

 1. Seçimler, Hava Kuvvetleri Komutanlığının öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
 2. Seçim faaliyeti aşağıdaki belirtilen evrelerden oluşacaktır.

(1)Ön Değerlendirme: Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulacak bir heyet tarafından, adayın yaşı, safahatı, uçuş deneyimi, geçmişte uçulan uçak tipi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak tiplerine göre kaptan ihtiyaçları vb. hususlar değerlendirilerek uygun görülen adaylar genel sıhhat kontrolüne gönderilecektir.

(2)Genel Sıhhat Kontrolü: Müracaatı uygun görülenlere uçucu sıhhat kontrolü (TSK Sıhhat Kabiliyeti Yönetmeliğinde belirtilen uçucu personelin sıhhat kabiliyetlerine sahip olup olmadığının incelenmesi, uygunsa hangi kategoriye girdiğinin tespiti) yapılacaktır. Sıhhat kontrolünü geçen personele Uçucu Sıhhati Araştırma ve Eğitim Merkezi (USAEM) Başkanlığı tarafından alakalı uçak tiplerine göre uygulamalı fizyolojik eğitim verilecektir.

(3)Güvenlik Soruşturması: Adayların müracaatından itibaren “Güvenlik soruşturması” işlemleri de başlatılacaktır. Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu yüzden; adayların hali hazırda ikamet ettiği aktüel adres bilgilerinin, şehir/kaza nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması büyük ehemmiyet arz etmektedir.

(4)Son Değerlendirme ve Neticelerin İzah etmesi: Güvenlik Soruşturması ve sağlık kontrolü neticesinde adayın yeniden muvazzaf subay olarak naspedilmesi işlemleri başlatılacaktır. Nasıp işlemi bitirdikten sonra adayın uygun bulunduğu uçak tipine göre atama ve eğitim faaliyetleri icra edilecektir.

 1. Adayların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına katılışları yapılıncaya kadar, her türlü harcamaları kendilerine ait olup, Hava Kuvvetleri Komutanlığını bağlayıcı herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Ç. Başarılı olan adaylara dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri aracılığıyla geri dönüş yapılacaktır.

6.DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA

671 Sayılı Olağandışı Hal Kapsamında Kimi Kurum ve Kuruluşlara Ait Tertip etme Yapılması İle ilgili Yasa Hükmünde Kararnamenin 6’ncı Maddesi (Ek Geçici Madde 92) gereği yeniden Hava Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev almak istiyorum.

İMZA

İsimi ve Soyadı:

Ayrıldığı Rütbesi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sicil No.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Ayrıldığı Tarih:

Hava Kuvvetleri Komutanlığından Ayrılma Sebebi:

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Uçak Tipi/Tipleri Saati/Saatleri:

Dilekçede Belirtilmek İstenen Diğer Hususlar: (Ayrıldıktan sonraki safahatı)

Hangi uçak tipinde görev almak istediği (3 Seçenek):

İstediği atama noktaları (3 Seçenek):

İletişim Bilgileri: (Erişilebilecek telefon ve e-posta)

7.İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İnternet adresi: http://www.hvkk.tsk.tr

Telefon: 444 84 55 (Dâhili: 3011, 3137, 3168)

Posta Adresi: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Bakanlıklar/ANKARA

tsk-ya-tekrar-pilot-olarak-donmek

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*